หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

Chemistry Laboratory

ชวนอ่านหนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laborator 1 และเชื่อมโยงหนังสือที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเคมี 1 ด้วย คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่าง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรายบุคคล ดูคลิปแนะนำหนังสือแบบย่อย ก่อนเลือกอ่านและยืม มีหนังสือประกอบหลายเล่ม ที่ควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชา หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I คลิกอ่านที่หน้าปก เลขหมู่ ต้องการยืมไปห้องสมุดได้เลย คู่มือปฏิบัติการเคมี 1 1 รศ. ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ คู่มือปฏิบัติการ เคมี 1 เล่มนี้ จัดทำโดยอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียน  แนะนำทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ / เทคนิคการทดลอง เลขหมู่หนังสือ QD45 ส7ค 2541 เทคนิคทางเคมี 2 รศ. ประเสริฐ … Read more หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory