Service Design

Service Design Course 
1st 13-11-2018TOPIC :  SERVICES DESIGN FOR DIGITAL LIFE

การออกแบบบริการในยุคของชีวิตดิจิทัล

+ วันที่เราปลื้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่วันนี้เราต้องการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน (Digital Life)

+ วันที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และสินค้าเหมือนกัน ผู้บริโภคจะมองหา “คุณค่าใหม่” ที่ “สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ” สำหรับเขาเท่านั้น

+ ความเป็นอัตโนมัติจากวิถีของเทคโนโลยี เริ่มทำให้สิ้นค้าและบริการกลายเป็นสิ่งที่ไร้อารมณ์ ทำให้เราหันไปหาสิงที่พิถีพิถันจากสิ่งที่สัมผัสได้จากมนุษย์อีกครั้ง

สังคมยุคใหม่ต้องการ “งานบริการ” มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การศึกษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน   สุขภาพ และงานบริการสังคมมุมมองของงานบริการในยุคชีวิตดิจิทัลนั้น จะต้องทำงานบริการให้เป็นมาตรฐาน และต้องยึดลูกค้าเป็นหลัก (customize) ทุกการบริการต้องตามความต้องการของลูกค้า และถึงแม้จะทันสมัยแต่ต้องจับต้องได้  แม้ว่าทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ แต่เราอยากได้บริการที่มีคุณค่าในลักษณะของแฮนด์เมด/ประดิษฐ์ด้วยตนเอง

การบริการไม่ใช่สินค้า แต่ให้สัมผัสได้  ยึดหยุ่น และมีคุณค่าจากปฏิสัมพันธ์ รับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากงานเน้นการสร้างความสัมพันธ์ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  และต้องมีส่วนที่ลูกค้าสัมผัสได้งานบริการเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทำด้วยกัน เราต้องหันกลับไปมองในมุมของลูกค้าด้วย

คือที่มาของการอบรมหลักสูตร Service Design ของพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  โดยมีวิทยากรคือ ผอ.ศิวนาถ  นันทพิชัย  ที่กรุณาเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 8 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

 

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Comment