หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen

ดูคลิปแนะนำ  ต้องการตัวเล่ม เลือก และยืมได้ที่ห้องสมุด

หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen ความเป็นไทยและพลเมืองโลก

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

หนังสือเรียนประกอบมีหลายเล่ม

อารยธรรมไทย

เน้นเรื่องอารยธรรมของคนไทในประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์  หลายอารยธรรมในดินแดนที่ต่อมากลายเป็นประเทศไทย  สมัยประวัติศาสตร์ ราชอาณาจักรสุโขทัย และ อารยธรรมไทยในสมัยอยุธยา

อารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์

ในเล่มมีเนื้อหาด้านปรัชญาประวัติศาสตร์ ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์  เค้าโครงประวัติศาสตร์ไทย  สังคมไทยสมัยสุโขทัย-อยุธยา (พ.ศ.1800-2310)  สยามเก่า-สยามใหม่-ประเทศไทย

อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน

ของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นแนวทางการศึกษาวิชาอารยธรรมไทย  ต้นทำเนิดของอารยธรรมในภาคพื้นสยามประเทศ  วิวัฒนาการของอารยธรรม

อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง

ของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พูดถึงอารยธรรมของยุคสมัยต่างๆ ได้แก่ สมัยยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคโลหะ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์โบราณ อารยธรรมอินเดียโบราณ อารยธรรมกรีกโบราณ เป็นต้น

อารยธรรมตะวันออก

ของ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์

เล่มนี้เน้นอารยธรรมอินเดีย  อารยธรรมอิสลาม  อิทธิพลของอิสลามในอินเดีย  ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ในประเทศไทย  อารยธรรมจีน  อารยธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น

อารยธรรมตะวันออก

โดย สุรางค์ศรี ตันเสียงสม และคณะ

จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเจริญของแหล่งอารยธรรมสำคัญในโลกตะวันออก แบ่งเป็น 4 แหล่งด้วยกัน คือ อารยธรรมจีน อารยธรรมญี่ปุ่น อารยธรรมอินเดีย และ อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน

ของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นการแสวงหาความก้าวหน้าทางวัตถุ (คริสต์ศตวรรษที่ 15-20)  กำเนิดรัฐชาติ  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา การปฎิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 

สามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้จาก Thai MOOC ได้ด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Comment