การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

การเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน โดย ปภาณภณ ปภ้งกรภูรินท์  หรือคุณต้น วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากนิด้า  จากการเข้าร่วมอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ว่า คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่เป็นการแสดงถึงเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ที่ในเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์วิธิการปฏิบัติงานและเงื่อนไข กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา และยังมีส่วนประกอบเหมือนกันการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อีกด้วย เช่น หน้าปก สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก เป็นต้น ฟังดูเหมือนง่าย เพราะมีรูปแบบที่ชัดเจน  สามารถนำมาประยุกต์ทำได้  หากส่วนงานที่รับผิดชอบได้กำหนดส่วนประกอบและรูปแบบที่ชัดเจน แต่สิ่งที่เรียนรู้ว่าในการเขียนตามที่เขากำหนดนั้นไม่ยาก  แต่ต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์มากพอประมาณ  จึงจะสามารถเขียนได้ดี  และเมื่อลงมือปฏิบัติจริง คงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและชำนาญในการเรียบเรียงเนื้อหา  เพราะอ่านแล้วต้องเข้าใจ ต้องมีความเกี่ยวโยงกันทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหน้า  และทำอย่างไรถึงจะให้เนื้อหามีคุณภาพ  ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้่ทรงคุณวุฒิในระดับที่แสดงถึงคู่มือที่มีคุณภาพ ว่าแล้วก้อเหนื่อยพอประมาณกับการทำคู่มือ  แต่เราสามารถเรียนรู้กันได้ค่ะ ผ่านความรู้ในตัว ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง และใช้แนวทางการเรียน การเค้นมาจากตัวเอง ก็น่าจะผ่านไปได้ค่ะ ชวนทำ กันค่ะ  MastermindCreate … Read more การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน