หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

ตัวอย่างหนังสือใช้ประกอบการเรียนวิชา
MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics

คณิตแสดดดดดดดดด

1. สนใจคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณ 2. เกลียดคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณที่สุด 3. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเรียน 4. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วรรณกรรมเยาวชน

คณิตศาสตร์สุดกวนที่ชวนให้รักตัวเลข

QA37.3 ว622ค 2558

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้นกับการนำไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหาในแต่ละบท สรุปนิยามพื้นฐาน หลักสำคัญและเทคนิค อธิยายตัวอย่างประกอบในการแก้โจทย์ปัญหา

QA107 ค4ท 2540

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน

อธิบายวิธีแก้ปัญหาโจทย์อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบตัวอย่างชัดเจน การพิสูจน์สูตรและทฤษฎีบทจะรวมไว้ในโจทย์ตัวอย่าง ท้ายบทมีโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ

QA139 อ9ท 2540

คณิตศาสตร์พื้นฐาน / พีระพล ศิริวงศ์

อธิบายวิธีแก้ปัญหาโจทย์อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบตัวอย่างชัดเจน การพิสูจน์สูตรและทฤษฎีบทจะรวมไว้ในโจทย์ตัวอย่าง ท้ายบทมีโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ

QA107 พ6ค 2542

e-book จำนวน 193 หน้า แต่ละบทอธิบายเนื้อหา มีตัวอย่างโจทย์พร้อมแสดงวิธีทำ ท้ายบทมีแบบฝึกหัด สามารถเข้าใช้ ผ่าน URL ด้านล่าง

คลิปประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์เบื้องต้น MTH1003 01

Share ไดัเลย
mother
ชวนอ่าน
Mastermind

วันที่แม่ไม่อยู่

ชวนอ่าน  วันที่แม่ไม่อยู่.. หนังสือสะท้อนอารมณ์ถึงคนที่เป็นสามีและลูกถึงเมียและแม่ในวันที่เขาไม่อยู่แล้ว  ลองอ่านแล้วจะรู้ว่า หากเรารัก ใส่ใจคนที่เรารักในระหว่างที่เขายังอยู่กับเรา และไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากวันนึงเขาไม่อยู่แล้ว เราจะต้องมาอยู่ในสภาพเหมือนในหนังสือเล่มนี้ ข้อมูลของแม่ในวันที่หายตัวไป ชื่อ : พักโซ-นยอ เกิด : 24 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1938 อายุ : 69 ปี  รูปร่างหน้าตา :   ผมตัดสั้น

Read More »
Chemistry Laboratory
ชวนน้องอ่าน
Mastermind

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

ชวนอ่านหนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laborator 1 และเชื่อมโยงหนังสือที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเคมี 1 ด้วย คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่าง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรายบุคคล ดูคลิปแนะนำหนังสือแบบย่อย ก่อนเลือกอ่านและยืม มีหนังสือประกอบหลายเล่ม ที่ควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชา หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี

Read More »
แคลคูลัส 1
ชวนน้องอ่าน
Mastermind

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

แนะนำหนังสือประกอบ MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1 คำอธิบายรายวิชา การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางแคลคูลัสที่จำเป็น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ และรูปแบบไม่กำหนด คลิปแนะนำหนังสือรายวิชา MAT61-101 แคลคูลัส 1 รายชื่อหนังสือประกอบการเรียนที่มีในห้องสมุด แคลคูลัส โทมัส, จอร์จ บรินตัน แปลโดย

Read More »
ชวนน้องอ่าน
Mastermind

หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen

ดูคลิปแนะนำ  ต้องการตัวเล่ม เลือก และยืมได้ที่ห้องสมุด หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen ความเป็นไทยและพลเมืองโลก คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก หนังสือเรียนประกอบมีหลายเล่ม อารยธรรมไทย โดย ศาสตราจารย์

Read More »
ชวนน้องอ่าน
Mastermind

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics เลือก  ดูคลิป เลือกอ่านหรือยืม ตัวอย่างหนังสือใช้ประกอบการเรียนวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics คณิตแสดดดดดดดดด 1. สนใจคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณ 2. เกลียดคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณที่สุด 3. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเรียน 4. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วรรณกรรมเยาวชน

Read More »

มาปลูกผักกันเถอะ

เล่มแรกที่ ช่วยสร้างบันดาลในการทำสวนครัว​

ความสุขในสวนหลังบ้าน” ความสุขกับธรรมชาติในพื้นที่เล็กๆ กับความคิดคำนึงในดวงใจ  หนังสือเล่มน้อยนี้  เป็นการรวมบทความหรือข้อเขียนในลักษณะความเรียงที่ได้รับแรงดลใจจากธรรมชาติและเรื่องราวต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตของ ผู้เขียน : อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง  ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2548 และตีพิมพ์ครั้งแรกลงในคอลัมน์ “สวนหลังบ้าน” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย “เสาร์สวัสดี” ทั้งหมด 60 เรื่อง แต่ที่มีการคัดเลือกนำมารวมเล่มตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มสวย สะอาด น่ามองน่าจับต้องครั้งนี้มีทั้งหมด 56 เรื่อง พร้อมภาพประกอบสีน้ำที่ผมเป็นคนเขียนเองด้วย

เล่มที่ 2 เล่มนี้ลองมาปลูกผักง่าย ๆ ลองดูกันดูค่ะว่าเราทำได้มั๊ย

เล่มนี้ลองมาปลูกผักง่าย ๆ ลองดูกันดูค่ะว่าเราทำได้มั๊ย

เล่มนี้ลองมาปลูกผักง่าย ๆ ลองดูกันดูค่ะว่าเราทำได้มั๊ย

เล่มที่ 3 หาเราอยากปลูกผักเอง ต้องรู้จักการขยายพันธุ์พืชง่าย ๆ ได้

เล่มที่ 4 ชวนทุกคนไปหาซื้อผักพื้นบ้านที่วางขายในตลาดสดใกล้บ้าน
เล่มที่ 5 เรียนรู้การปลูกผักของคนในเมือง เพื่อให้สามารถอยู่กับธรรมชาติได้

เล่มที่ 6 ชวนทุกคนไปหาซื้อผักพื้นบ้านที่วางขายในตลาดสดใกล้บ้าน

เล่มที่ 7 อ่านเพลิน ๆ กับเหตุการณ์ของร้านชายผักของหนุ่มโสด

ในปัจจุบันคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เริ่มมาใส่ใจเกี่ยวกับอาหารการกินที่เป็นธรรมชาติ ปลอดสารพิษ  เริ่มหันมาอะไรๆ ด้วยตัวเอง  หนังสือ  “ปลูกผักกันเถอะ : Let’s Do Some Gardening”  ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก  ที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น  “มาสร้างสุขภาพดีและกินอยู่แบบพอเพียง พึ่งตนเอง ด้วยมือของเรา”  ลองมาเปลี่ยนพื้นที่ว่างๆ ในบ้านให้เป็นสีเขียวด้วยผักปลอดสารพิษ กันดีกว่า

“คุณป้อม” ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เรียนรู้ ลองผิด ลองถูกเกี่ยวกับการปลูกผักด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วนำมาลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อจะได้พึ่งพาตนเอง ปลูกไว้กินไม่ได้ไว้ขาย ถ้าเหลือกินก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน คุณป้อมเลยอยากเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  กินอยู่อย่างพอเพียง
เส้นทางการปลูกผักของคุณป้อมเริ่มต้นจากการเพาะถั่วงอก ถือเป็นเคล็ดลับการเริ่มต้นการปลูกผักที่ง่ายที่สุด และค่อย ๆ ปลูกผักชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น ผักบุ้ง  ผักสลัด  กะเพรา โหระพา  ใบแมงลัก พริก เห็ด  ขิง ข่า ตระไคร้ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการปลูกผักของคุณป้อม คือปลูกผักตัวเองอยากกิน ไม่ได้ปลูกตามกระแส 
คุณป้อมได้แนะนำหลักการปลูกผัก  การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับมือใหม่หัดปลูก ตั้งแต่การเตรียมแปลงผัก การเลือกภาชนะ อุปกรณ์ในการปลูกผัก การเตรียมดิน บำรุงดิน  การลงมือปลูกผักประเภทต่าง ๆ เช่น ผักสามัญประจำบ้าน ผักเครื่องแกงจืด ผักเครื่องต้มยำ ผักเครื่องลาบ และพืชสมุนไพรที่ควรปลูกติดบ้าน  เมื่อปลูกเสร็จแล้ว ก็ต้องมีวิธีการทะนุถนอมผักด้วยสูตรฮอร์โมนบำรุงผัก  เช่น ฮอร์โมนถั่วเหลือง  ฮอร์โมนไข่ การใช้พืชสมุนไพรในการไล่แมลง  เมื่อผักที่ปลูกเจริญเติบโตงดงามถึงคราจะได้ชื่นชมผลงานการปลูกผักของตนเอง ด้วยการทำอาหารจากเมนูผักที่ปลูกเอง แกงเลียง แกงจืด สลัดผัก  นำมาทำเครื่องดื่มสูตรผักบ้านเรา เช่น น้ำตะไคร้ น้ำใบสะระแหน่  น้ำมิ้นต์มะมนาวปั่น  น้ำโหระพา  นอกจากนั้นยังสามารถนำมาทำน้ำยาอเนกประสงค์  ไว้ใช้ในครัวเรือนได้อีก  
คุณผู้อ่านทุกท่านพร้อมจะลงมือปลูกผักเหมือนคุณป้อมหรือยัง  ลองเลือกผักที่เราชอบกิน ปลูกง่าย ดูแลง่าย มาสักอย่างสองอย่าง  หากพื้นที่มีน้อย ก็ปลูกในกระถาง ในล้อยางรถยนต์  หรือ ขวดน้ำดื่มเราสามารถนำมาดัดแปลง ปลูกผักได้เช่นกัน หาวัสดุอุปกรณ์ใกล้ ๆ ตัวก่อน หัดปลูกผักทีละเล็กละน้อย เพราะการปลูกผักกินเอง นอกจากเราจะได้กินผักที่เราชอบ ปลอดภัยจากสารพิษแล้ว  การที่ได้ทำอะไรที่เราชอบ ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขทางใจให้กับเราได้เช่นกัน มา ปลูกผักกันเถอะ : Let’s Do Some Gardening

 

เล่มนี้แนะนำมือใหม่ในการปลูกผักให้รอด
ปลูกอย่างไรให้สวยงาม และกินได้
Previous
Next
          “การปลูกต้นไม้” เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทำงานในแต่ละวัน ถ้าลองหันมาปลูกต้นไม้สักต้น ตัดแต่งสักหน่อย ใส่ปุ๋ยสักนิด ก็จะได้ชื่นชมสีสันของดอกไม้ใบหญ้ารอบๆ บ้านได้อย่างไม่เบื่อแล้วเราจะรู้ว่า ความสุขกายสบายใจหาได้ไม่ยากเลยจริงๆ
          แต่หลายคนมักพบปัญหาเมื่อต้องการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับสักต้น แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลต่างๆ นานาบ้างก็ว่าเป็นคนมือร้อน ปลูกต้นไม้ไม่ได้ หรือบางท่านแม้ปลูกเลี้ยงจนเติบโตได้ดีแต่ไม่ออกดอกให้เจ้าของได้ชื่นชมสักทีเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่ทำให้ท้อแท้และไม่อยากปลูกต้นไม้กันเลย ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีวิธีแก้ไขไม่ยากเลย เพียงอ่านหนังสือ “มือใหม่ หัดปลูก” เล่มนี้ว่าอยากปลูกต้นไม้เริ่มต้นอย่างไร ทำให้ต้นไม้ออกดอกต้องทำอย่างไร ใส่ปุ๋ยตอนไหน “เรียนรู้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีด้วยเคล็ดลับและขั้นตอนง่ายๆ แล้วจะรู้ว่าปลูกต้นไม้ไม่ยากสำหรับใครเลย”

       รวมเรื่องราวเกี่ยวกับขยายพันธุ์พืชที่ทำได้ง่าย ๆ โดยประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้เขียนเคยปฏิบัติมา สอนการขยายพันธุ์พืชขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงที่นำมาปรับใชัได้กับไม้ทุกประเภท ทั้งไม้ประดับและไม้ผล เช่น เพาะเมล็ด วิธีปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อยอด ติดตา โดยเน้นการขยายพันธุ์ไม้ผลรอบบ้านที่นิยมปลูกกัน ฝึกหัดให้ชำนาญทำเป็นงานอดิเรก หรือจำหน่ายต้น พันธุ์พืชเป็นรายได้เสริม

        มีคนเคยบอกว่า ถ้าคิดจะปลูก ต้องขยายพันธุ์ได้ ไม่งั้นก็ขาดตอน การขยายพันธุ์พืช ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ง่าย มันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่สำคัญ ทำด้วยหัวใจ แล้วก้าวต่อไปจะตามมา

        Horicultural Therapy ผู้เขียนบอกว่ายังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ แต่ถ้าอ่านเล่มนี้จบ คุณจะรู้ว่าการบำบัดด้วยการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดและง่ายที่สุด ปลูก ดูแล เติบโต ขยายพันธุ์ แจกจ่าย มันสุขยังไงให้วัน เวลา และวัยของต้นไม้บอกคุณ

ข้อมูลหนังสือ

ชื่อเรื่อง: เทคนิคขยายพันธุ์พืช : Plant Propagation

ผู้เขียน: รศ.ดร. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา  

           มนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ ธรรมชาติมีพลังและทำให้มนุษย์มีพลังชีวิตไปด้วย กระบวนการปลูกผักมีส่วนในการดึงด้านในของมนุษย์ออกมาให้เห็นว่าเขามีศักยภาพและมีคุณค่า ไม่ว่ามนุษย์จะทำการปลูกผัก ทำสวน ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้เราพบกับชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง
          “เติบโตไปด้วยกัน สวน+ผัก+ คน+เมือง”  เป็นหนังสือที่สะท้อนการเติบโตด้านในของมนุษย์ ที่ไม่ได้เพียงความต้องการด้านอาหารเพื่อยังชีพ แต่ต้องการบ่มเพาะจิตใจเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกผักที่คิดว่าเป็นการผลิตอาหารด้วยตนเองของคนเมือง กลายเป็นกระบวนการบำบัดเยียวยาที่ช่วยพื้นฟูความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับคนปลูก และบางครั้ง  “เรื่องของสวนผัก” อาจจะเป็นทางสว่างที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์ทรมานทั้งทางกายและใจ ได้รับการบำบัดเยียวยา และอาจเป็นหนทางหนึ่งที่สำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเอง สังคม ประเทศ และโลกของเรา
การกินผักไม่เป็นของคนปัจจุบันกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายหลายองค์กรลุกขึ้นมาพูดถึงและหาทางออก เพราะตระหนักดีว่าวงจรชีวิต “ผัก” และชีวิต “คน” ต่างส่งผลถึงกัน ในยุคที่เข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายดายแต่การเข้าถึง “ตลาดสด” และ “ผักพื้นบ้าน” กลับยากเย็นและแทบที่เป็นไปไมได้เอาเลยสำหรับชีวิตคนเมืองไม่รู้จะด้วยเพราะความสะดวกที่มากเกินไป หรือความใส่ใจไม่มากพอ ตลาดสดคือวิถีที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน แต่ตลาดสดกลางเมืองใหญ่หลายแห่งกำลังจะอับเฉาสิ้นแรง ไม่ต่างจากผักพื้นบ้าน ผักท้องถิ่นริมรั้ว ผักสวนครัวที่ขึ้นตามฤดูกาล ปลูกกันตามสวนหลังบ้าน หรือท้องไร่ท้องนา ที่นับวันจะพบเห็นยากขึ้น และคนที่กินเป็นก็มีน้อยลง ด้วยเงื่อนไขของสังคมบริโภคนิยม ส่งผลให้พืชผักเหล่านี้ห่างหายไปจากแผงผักในตลาด และโต๊ะอาหารในบ้านเรา
เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของหนุ่มโสดในหมู่บ้านแตชีที่บอกเล่าจากปากต่อปากจนทำให้มีลูกค้านับหมื่นเข้ามาจับจ่ายภายในร้านตลอดเวลา แม้เป็นวันที่ฝนตกหรือหิมะลงก็ตาม อาจฟังดูเหลือเชื่ออยู่สักหน่อย แต่ร้านขายผักของหนุ่มโสด ก็เป็นร้านที่มียอดขายต่อตารางเมตรสูงสุดในเกาหลี ด้วยรสชาติและการบริการที่เยี่ยมยอด จนทำให้บรรดาคุณแม่ในกังนัม ประทับใจกับการทำงานของร้าน ดูราวกับเป็นเวทีการแสดงพลังความหนุ่มความสาว ที่บริษัทใหญ่ๆ ต่างพูดกันว่านี่เป็นเพียงความฝัน แต่หนุ่มโสด