หนังสือประกอบการเรียน FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1

รายวิชา FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Medicine 1) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน คือ สาขาการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่งที่รวมความรู้ทางการแพทย์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมที่ประกอบด้วยความผูกพัน, ความรัก, การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว (มีหลักการเหมือนกันทั่วโลก) วันนี้มา

Read More

Share

หนังสือประกอบรายวิชา GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

        นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างไร จากคำว่า นวัตกรรม (Innovation) แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมา  ส่วนผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือนักประดิษฐ์ แต่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอีกด้วย นวัตกรรมนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกๆกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่      

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking  ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบรายวิชานี้ โดยมีหนังสือหลายเล่ม ถึงแม้จะพิมพ์มาหลายปีแล้ว แต่เนื้อหาที่เป็นหลักการก็ยังคงมีคุณค่าสำหรับการประกอบการเรียนการสอนได้   คำอธิบายรายวิชา    

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน : ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือประกอบการเรียน : ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีทั้งหนังสือเป็นเล่มในห้องสมุด หนังสือออนไลน์ และคลิปประกอบการเรียน น้อง ๆ ดูสรุปหนังสือทีใช้ประกอบได้ หากต้องการยืมหนังสือ ติดต่อห้องสมุดค่ะ คำอธิบายรายวิชา บูรณาการการฟัง การพูด การอ่าน

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

      ชวนน้องอ่าน หนังสือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชา การอGE61-152นุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน หรือ  มีหนังสือและคลิปประกอบการเรียน น้อง ๆ ดูสรุปหนังสือทีใช้ประกอบได้ หากต้องการยืมหนังสือ ติดต่อห้องสมุดค่ะ คำอธิบายรายวิชา          รายวิชา GE61-152

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

ชวนอ่านหนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laborator 1 และเชื่อมโยงหนังสือที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเคมี 1 ด้วย คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่าง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรายบุคคล ดูคลิปแนะนำหนังสือแบบย่อ ก่อนเลือกอ่านและยืม มีหนังสือประกอบหลายเล่ม

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

แนะนำหนังสือประกอบ MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1 คำอธิบายรายวิชา การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางแคลคูลัสที่จำเป็น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ และรูปแบบไม่กำหนด คลิปแนะนำหนังสือรายวิชา MAT61-101 แคลคูลัส 1 รายชื่อหนังสือประกอบการเรียนที่มีในห้องสมุด

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen

ดูคลิปแนะนำ  ต้องการตัวเล่ม เลือก และยืมได้ที่ห้องสมุด หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen ความเป็นไทยและพลเมืองโลก คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematicse คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปริมาณ(จำนวน) โครงสร้าง ปริภูมิ และ การเปลี่ยนแปลง กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้งพาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกกำลังและลอการิทึม

Read More

Share

หนังสือประกอบการเรียน GEI61-171 Information Technology in Digital Era

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen มาเลือกดู เลือกอ่านกันได้เลย คลิป และ คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง

Read More

Share