ชวนน้องอ่าน

ชวนน้องอ่าน

หนังสือฟรี พี่จัดให้อ่าน

มีรายวิชาอะไรบ้างที่พี่จัดทำมาให้น้อง ๆ มาดูกัน

ชวนน้องอ่าน คืออะไร

         ชวนน้องอ่าน เป็นการจัดหนังสือประกอบรายวิชาสำหรับน้อง ๆ ที่ใช้เรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ใช้เวลาในการค้นหาหนังสือน้อยลง อ่านเนื้อหาสรุปก่อนตัดสินใจมาอ่าน มายืม 

         เราเริ่มต้นจากการจัดทำหนังสือประกอบรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โดยเลือกวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ก่อน และจะเรียงไปเรื่อย ๆ 

          การจัดทำเนื้อหา เป็นการเลือกหนังสือ สื่อ โดยพิจารณาจากคำอธิบายรายวิชา / มคอ.3  และหัวเรื่องที่เกึี่ยวข้อง และค้นหาหนังสือที่เป็นฉบับพิิมพ์ ฉบับออนไลน์ จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่มีในห้องสมุดหรือจากแหล่งอื่น ๆ  และสรุปเนื้อหาของทรัพยากร วิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ และนำมาจัดรูปแบบที่อ่านง่าย  เมื่อต้องการยืมตัวเล่ม เพียงแค่คลิก น้องก็จะเจอตัวเล่มในฐานข้อมูลห้องสมุด และติดต่อยืมตัวเล่มได้เลย

ชวนน้องอ่าน : รายการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือประกอบการเรียน FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1

  รายวิชา FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Medicine 1) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน คือ...
 • หนังสือประกอบรายวิชา GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

          นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างไร จากคำว่า นวัตกรรม (Innovation) แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมา  ส่วนผู้ประกอบการ...
 • หนังสือประกอบการเรียน GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

  GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and...
 • หนังสือประกอบการเรียน : ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  หนังสือประกอบการเรียน : ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีทั้งหนังสือเป็นเล่มในห้องสมุด หนังสือออนไลน์...
 • หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

        ชวนน้องอ่าน หนังสือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชา การอGE61-152นุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน หรือ  มีหนังสือและคลิปประกอบการเรียน น้อง ๆ...
 • หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

  ชวนอ่านหนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laborator 1 และเชื่อมโยงหนังสือที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเคมี 1...
 • หนังสือประกอบการเรียน MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

  แนะนำหนังสือประกอบ MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1 คำอธิบายรายวิชา การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางแคลคูลัสที่จำเป็น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต ความต่อเนื่อง...
 • หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen

  ดูคลิปแนะนำ  ต้องการตัวเล่ม เลือก และยืมได้ที่ห้องสมุด https://youtu.be/tozgVPWxFCg หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen...
 • หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

  MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematicse คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปริมาณ(จำนวน) โครงสร้าง ปริภูมิ และ การเปลี่ยนแปลง กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้...
 • หนังสือประกอบการเรียน GEI61-171 Information Technology in Digital Era

  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen มาเลือกดู เลือกอ่านกันได้เลย คลิป และ คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล...
 • หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

  คำอธิบายรายวิชา          รายวิชานี้ออกแบบเพื่อนำเสนอแนวคิดที่สำคัญทางเคมีเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของเคมีต่อชีวิตของผู้เรียน การแก้ปัญหาทางเคมี และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง หัวข้อรวมถึง โครงสร้างทางอะตอมและทางอิเล็กตรอน พันธะเคมี...
 • หนังสือประกอบการเรียน : รายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย

  GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย https://youtu.be/ZqB5IVm8JNE คำอธิบายรายวิชา เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่า ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น...

ชวนน้องอ่าน : คลิป แนะนำหนังสือแบบสรุป น้อง ๆ ใช้ตัดสินใจในการเลือกอ่าน ยืมหนังสือได้ค่ะ