คลังความรู้

                                  Service Design : 1st Service Design for Digital Life

[download id=”1748″]


สมรรถนะหลัก

ข้อบังคับ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2556

 

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดย ปภาณภณ ปภ้งกรภูรินท์

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป   วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553โดย เสถียร คามีศักดิ์

http://hq.prd.go.th/plan/ewt_dl_link.php?nid=2223

และยังมีหลักในการเขียนคู่มืออีกหลายรายการ ดังนี้

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำ แหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ  และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 การทำงานเชิงสังเคราะห์  โดยเสถียร  คามีศักดิ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูั เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน   โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

01-Cover       02-Preamble       03-chapter1      04-chapter2         05-chapter3      06-chapter4

Facebook Comments

comments